Earthshiplife  

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

  Celem Stowarzyszenia Earthshiplife jest przeciwdziałanie zmianom klimatycznym. Poprzez naukę kształtowania i prezentację Innowacyjnych Samowystarczalnych  Gospodarstw Permakulturowych zachęcamy do odbudowy biosfery.

W skład ISGPermakulturowych wchodzą  niskokosztowe samowystarczalne słoneczne ziemianki Earthshiplife produkujące żywność roślinną oraz  Leśne Ogrody  . Bez kominów, bez spalania węgla, drewna, oleju, gazu.  Bez trucia naszego najbliższego otoczenia oraz całej planety( 0 % emisji CO2).

          Innowacyjne Samowystarczalne Gospodarstwa Permakulturowe są alternatywą dla rolnictwa monokulturowego i typowej zabudowy jednorodzinnej. Organizujemy projekty, warsztaty i pokazujemy jak niskim kosztem wykorzystać lokalne materiały rozbiórkowe, opony, puszki, butelki, ziemię ( upcycling) i zorganizować w siedzibę która podstawowe potrzeby człowieka zaspokaja korzystając z okolicznej przyrody- słońca, deszczu i wiatru poprzez pomysłowe rozwiązania techniczne i instalację zaawansowanych technicznie systemów.  Szczególny nacisk kładziemy na zakładanie Leśnych Ogrodów Permakulturowych. 
Earthshiplife to rodzaj szklarnio-ziemianki mieszkalnej otulonej z trzech stron gruntem stanowiącym ocieplenie i ogromną masę termiczną wykorzystującą energię cieplną bezpośrednio ze słońca dzięki odpowiedniej konstrukcji i ścianie  z okien od południa , płaskim dachu zbierającym wodę deszczową wykorzystywaną po filtracji do picia, mycia i produkcji żywności oraz systemem zasilania w prąd z baterii fotowoltaicznych.  Earthshiplife nie jest podłączony do sieci energetycznych, wodnych, kanalizacyjnych, cieplnych. Jednym z podstawowych założeń Stowarzyszenia Earthshiplife jest popularyzacja wiedzy o możliwości samodzielnego wznoszenia Earthshiplife po odbyciu warsztatów i przeszkolenia przez każdego i na każdym gruncie z korzyścią dla środowiska ( 0 % emisji CO2)  i własnego budżetu ( brak rachunków za wodę, ścieki, prąd, ogrzewanie)-Earthshiplife daje także  możliwość produkcji własnej żywności roślinnej opartej o samonawadnianie i samonawożenie .  Stowarzyszenie Earthshiplife  opiera swoje założenia i cele  na zasadach Permakultury opracowanych przez Billa Molisona, technologii i filozofii bioarchitektury Earthship opracowanych przez Amerykanina Michaela Reynoldsa  powstałych jako odpowiedź na Raport Klubu Rzymskiego z 1972 r dotyczący granic wzrostu gospodarczego -Równowaga światowa może zostać osiągnięta poprzez ograniczenie wzrostu liczby ludności, zmniejszenie zużycia zasobów nieodnawialnych oraz racjonalne zużywanie surowców odnawialnych co zapobiegnie katastrofalnym zmianom klimatycznym. Pierwsze tego typu farmy wzniesiono w Nowym Meksyku w The Greater World Community ( Wspólnota Większego Świata), ale także w Europie, Australii, Ameryce Południowej i Azji.      
Earhtshiplife-luksusowa samowystarczalna słoneczna ziemianka może być wykorzystana na różne cele : domy jednorodzinne , wielorodzinne, pensjonaty, hostele, szkoły, domy dla emerytów, siedziby parków krajobrazowych, siedziby biur, galerie, kawiarnie itp.
Założyciele Stowarzyszenia Earthshiplife  to  Maciej Wójcik- fotograf, rolnik, projektant, budowniczy siedlisk, stawów,  drewnianych domów, wieloletni propagator wykorzystania w budownictwie naturalnych materiałów pochodzących ze źródeł energii odnawialnej oraz pochodzących z recyclingu oraz Jolanta Jarosińska -   geograf, grafik, artystka i Szymon Wójcik student.    

The main goal of Earthshiplife Association is to counteract climate change by promoting and teaching how build autonomous

low-cost Earthshiplife, which produce plant foods on a small area (Forest Gardens - Permaculture) and presenting

their functioning. No chimneys, no combustion of coal, wood, oil, gas. Without harming  our closest surroundings and the entire planet (0% of CO2 emissions).Mini Earthshiplife farms are an alternative to the mass production in meat industry that is responsible for the total destruction of the planet (51% greenhouse gases - Cowspiracy).  

We run workshops and show how  to use and utilize local demolition materials (low cost), tires, cans, bottles, soil and organize it in a home that satisfies basic human needs

thanks to the surrounding nature - sun, rain and wind – through using ingenious technical solutions and installation of 
technically advanced systems and Forest Gardens 
permaculture. Earthshiplife is a type of a greenhouse/dugout residential area covered on three sides with soil (insulation) and a huge thermal mass that uses thermal energy directly from the sun thanks to the appropriate construction and glass wall from the south, a flat roof which collects rainwater used after filtration for drinking, washing, food production and

also power supply system with photovoltaic batteries.

Earthshiplife does not require any special knowledge or skills in construction.

 It is not connected to electric, water, sewage and thermal systems. One of the basic assumptions of Earthshiplife Association is popularization of knowledge about the possibility of building Earthshiplife independently after completing workshops

and training course for everyone and on every kind of land with the benefit for the environment (0% of CO2 emissions)

and own budget (no water, sewage, electricity, heating) - Earthshiplife also gives you the opportunity to produce your own plant food based on self-irrigation and self-fertilization. Earthshiplife bases main assumptions and goals on the technology and philosophy of Earthship developed by American Michael Reynolds in 1970 https://www.youtube.com/watch?v=N2so9hyNWxc. and on the directives of the World Health Organization, the European Environment Agency and the European Commission regarding the need to immediately reduce the combustion of coal, oil, gas and switching to the use of renewable energy sources.


The first houses of this type were built in New Mexico and to this day, the Earthship colony known as The Greater World Community is their largest cluster (www.earthship.com). In Europe, the first Earthships were raised in England, the Czech Republic, Estonia, France, Spain, the Netherlands, Germany, Portugal and Poland. 
House in Earhtshiplife technology can be used for various purposes: single-family houses, multi-family houses, guesthouses, hostels, retirement homes, parks, galleries, cafes, etc. The annual cost of maintaining Earthshiplife with an area of ​​about 250 m2 is about 150 Eur . Initiator of Earthshiplife is Maciej Wójcik - photographer, farmer, designer, builder of habitats ponds, wooden houses, a longtime propagator of using natural materials from renewable energy sources and recycled in construction. Another initiator is Jolanta Jarosińska - geographer, graphic artist as well as third initiator - Szymon Wójcik – student and artist.

kontakt - formularz

  • Black Facebook Icon
  • Black Pinterest Icon
  • Black Instagram Icon

© 2023 by Urban Artist. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now