PROJEKT    NA   RZECZ  KLIMATU

                                                                                                                                                      

 Samowystarczalne Gospodarstwa   Permakulturowe  

 Wołowno  / Vila do Bispo 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

                 Globalny Model Odbudowy Biosfery i Łagodzenia Skutków Zmian Klimatu to wzór do naśladowania, powielania w czasach dochodzenia światowej gospodarki do granic wzrostu i wyczerpywania się zasobów nieodnawialnych i naturalnych Ziemi. Celem Projektu na Rzecz Klimatu Stowarzyszenia Earthshiplife jest inwestycja i prezentacja odbudowy biosfery poprzez tworzenie Samowystarczalnych Gospodarstw Permakulturowych pokazujących jak przetrwać i ograniczyć emisję CO2 na przykładzie zagospodarowania  terenów zdegradowanych przez działalność człowieka epoki wzrostu ( antropocen). -rolnictwo monokulturowe oraz kopalnie odkrywkowe.                 

           Zastosowanie projektu w tworzeniu nowych siedzib w miejsce typowych domów opartych o spalanie paliw to działanie  powstrzymujące emisje CO2, eksploatację zasobów wodnych, ścieki, transport, bezrobocie i nierównosci społeczne.  To działanie powstrzymujące zmiany klimatu poprzez skorzystanie z zasad bioarchitektury przetrwania i permakultury. Projekt jest propozycją przebudowy kulturowej społeczeństwa konsumpcyjnego w kierunku zrównoważonego rozwoju( permakultury) w celu złagodzenia skutków zmian klimatycznych oraz zwrócenia uwagi ludzi na konieczność opieki nad Ziemią. Projekt służy prezentacji i powielaniu działań  powstrzymujacych dalszą dewastację Ziemi przez obecną gospodarkę wzrostu opartą na konkurencji, współzawodnictwie, wyzysku prowadzącą w konsekwencji do zmian klimatu- kataklizmów, wojen, gwałtownego wymierania życia.

         

Dalszy wykładniczy wzrost gospodarczy oparty na spalaniu kopalin jest niemożliwy gdyż się kończą,  a także związana z ich spalaniem emisja CO2 doprowadziła już do alarmującej koncentracji tego gazu w atmosferze powodując zmiany klimatu. Jedną z  alternatyw dla ludzkości w celu uniknięcia gwałtownego wymierania życia na Ziemi jest skorzystanie w związku z tym z zasad samowystarczalności i niezależności żywieniowej czyli zasad bioarchitektury przetrwania i permakultury.

W skład  Samowystarczalnego Gospodarstwa Permakulturowego  – nowoczesnej siedziby dla rodziny wchodzą: 


a) dwie samowystarczalne energetycznie słoneczne ziemianki  zaprojektowane w oparciu o filozofię i technologię budowy solarnych earthship Michaela Reynoldsa. Mniejsza jest ofertą/ modelem dla ludzi starszych ( emerytów). Earthshiplife nie jest domem tylko organizmem / naczyniem, które zadba o nas w swiecie jutra, kiedy przeludnienie i nadużycie staną się realiami,z którymi będziemy musieli się pogodzić.To również sposób na wartościowe zagospodarowanie odpadów ( upcycling)zużytych opon, puszek, butelek.
b) leśny ogród permakulturowy zaspokajający potrzeby żywieniowe rodziny, przywracający bioróżnorodność, samonawożący się i samonawadniający uzupełniony zapleczem magazynowo-gospodarczym/ ziemianką do przechowywania zbiorów. 
c) minielektrownia słoneczna i wiatrowa jako przykład oraz integralna część samowystarczalnej siedziby człowieka zapewniające mu nieskrępowane korzystanie ze zdobyczy techniki lecz bez szkodliwej ingerencji w klimat


Projekt jest skierowany do wszystkich warstw społecznych i zakłada realizację pokazowych samowystarczalnych gospodarstw permakulturowych w kilku miejscach Europy. Obszar przeznaczony na Samowystarczalne Gospodarstwo Permakulturowe może być dowolnej wielkości: od 0,1 ha dokilkudziesięciu.